รายชื่อคนดังทั้งหมด

2 (2) A (197) B (65) C (184) D (37) E (48) F (89) G (55) H (337) I (221) J (265) K (726) L (356) M (289) N (194) O (96) P (146) Q (2) R (22) S (269) T (85) U (18) W (49) X (15) Y (177) Z (14) (16) (25) (4) (2) (12) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (8) (5) (1) (4) (1) (8) (96) (15) (2) (84) (1) (9) (7)
Title Sort descending Birthday เพศ
ฉินไห่ลู่ - Qin Hai Lu หญิง
ฉีจื่อซาน - Kate Tsui หญิง
ฉีหยิ่ง - Qu Ying หญิง
ชาง เฉิน - Chang Chen ชาย
ชิวเจ๋อ - Roy Chiu ชาย
ซิข่ายฉี - Fiona Sit หญิง
ซิวซู่เจิน - Chingmy Yau หญิง
ซุนซวน - Jessica Hsuan หญิง
ซุนซิ่ง - Sun Xing ชาย
ซุนลี่ - Sun Li หญิง
ซุนเสียจื้อ - Tony Sun ชาย
ซู เจียว - Xu Jiao หญิง
ซูฉี - Shu Qi หญิง
ซูช่าง - Shu Chang หญิง
ซูอี้หัว - Louisa So หญิง
ซูโหย่วเผิง - Alec Su ชาย
ซู่ฮุยฉิน - Evonne Hsu หญิง
ดันแคน ไหล - Duncan Chow ชาย
ตงเจีย - Dong Jie หญิง
ตี้หลุง - Ti Lung ชาย
ถงหลิง - Leila Tong หญิง
ถังอวี่เจ๋อ - Danson Tang ชาย
ถังเจิ้นกัง - Tang Zhen Gang ชาย
ถิงถิง - Guo Ting Ting หญิง
ทังอิ๋งอิ๋ง - Angela Tong หญิง
ฝางจู่หมิง - Jaycee Fong ชาย
พานเหว่ยป๋อ - Wilber Pan ชาย
ฟงเต๋อหลุน - Stephen Fung ชาย
ฟั่นปิงปิง - Fan Bing Bing หญิง
ฟางจงซิ่น - Alex Fong ชาย
ฟางลี่เซิน - Alex Fong ชาย
ฟานซิ่วหว่อง - Louis Fan ชาย
ฟานอี้เฉิน - Van Fan ชาย
ฟู่อิง - Theresa Fu หญิง
ฟ่านเหวินฟาง - Fann Wong หญิง
มากิโยะ - Makiyo หญิง
มิเชล เหว่ย - Michelle Wai หญิง
ม่อเข่อซิ่น - Hoyan Mok หญิง
ม่อเส้าชง - Max Mok ชาย
ม่อเหวินเว่ย - Karen Mok หญิง
ยาโถว - Ya Tou หญิง
ลิเวยเหลี่ยน - Leon Jay Williams ชาย
ลู่หมิงจิน - Jo'elle Lu หญิง
ลู่หลี่ปิง - Lu Li Ping หญิง
ลู่เจียซิน - Jozie Lu หญิง
วังหมิงฉวน - Liza Wang หญิง
สงไต้หลิน - Lynn Xiong หญิง
สวีเว่ยหลุน - Beatrice Xu หญิง
สวีเหว่ยหนิง - Tiffany Xu หญิง
สวี่จื่ออัน - Andy Hui ชาย
สีซีหยวน - Barbie Hsu หญิง
สีว์ซีตี้ - Dee Hsu หญิง
สี่ฉิง - Xu Qing
สูจึฉี - Cathy Chui หญิง
หงซิน - Hong Xin หญิง
หงเทียนหมิง - Timmy Hung ชาย
หมิงเต้า - Ming Dao ชาย
หมีเซียะ - Michelle Yim หญิง
หม่าหย่าจือ - Ma Ya Shu หญิง
หม่าอี๋ลี่ - Ma Yi Li หญิง
หม่าเฉิงฉิง - Evergreen Mak ชาย
หม่าเต๋อจง - Joe Ma ชาย
หยงจู่เอ๋อ - Joey Yung หญิง
หยวนหยงอี้ - Anita Yuen หญิง
หยวนเฉวียน - Yuan Quan หญิง
หยวนไฉ่หวิน - Fiona Yuen หญิง
หยังซือฉี - Shirley Yeung หญิง
หยังไฉ่หนี - Charlie Yeung หญิง
หยาง มี่ - Yang Mi หญิง
หยางอิง - Angela Baby หญิง
หยางอี้ - Tavia Yeung หญิง
หยางเฉิงหลิน - Rainie Yang หญิง
หยางเชี่ยนหัว - Miriam Yeung หญิง
หยีหน่า - Yu Na หญิง
หยีเฉิงชิ่ง - Harlem Yu ชาย
หยูเสี่ยวตง - Yu Xiao Tong ชาย
หยูเหวินเล่อ - Shawn Yu ชาย
หรวนจิงเทียน - Ethan Ruan ชาย
หลอเจียเหลียง - Gallen Lo ชาย
หลอไห่ซาน - Kama Lo หญิง
หลันเจิ้นหลง - Blue Lan ชาย
หลันเหยียน - Lan Yan หญิง
หลัวจื้อเสียง - Show Luo ชาย
หลินจวิ้นเจี๋ย - JJ Lin ชาย
หลินจื้อหลิง - Lin Chi Ling หญิง
หลินจื้ออิง - Jimmy Lin ชาย
หลินซินหยู - Ruby Lin หญิง
หลินซีเหลย - Kelly Lin หญิง
หลินฟง - Raymond Lam ชาย
หลินลี่ - Carrie Lam หญิง
หลินอี้เฉิน - Ariel Lin หญิง
หลินเจียซิน - Karena Lam หญิง
หลินเป่าอี้ - Bowie Lam ชาย
หลินเผิง - Lin Peng หญิง
หลินเหวินหลง - Frankie Lam ชาย
หลินเหว่ยเฉิน - Gilbert Lam ชาย
หลินโหย่วเจีย - Yoga Lin ชาย
หลิว ซือ ซือ - Liu Shi Shi หญิง
หลิวจือ - Liu Zi หญิง
หลิวซิหมิง - Canti Lau ชาย
หลิวรั่วอิง - Rene Liu หญิง
หลิวลี่หยาง - Jade Liu หญิง
หลิวหยุน - Liu Yun หญิง
หลิวอวี้ชุ่ย - Rain Lau หญิง
หลิวอี้เฟย - Liu Yi Fei หญิง
หลิวเจียหลิง - Carina Lau หญิง
หลิวเต๋อหัว - Andy Lau ชาย
หลิวเทา - Tamia Liu หญิง
หลิวเย่ - Liu Ye ชาย
หลิวเสวี่ยหัว - Leanne Liu หญิง
หลีจือ - Gigi Lai หญิง
หลีซานซาน - Lee San San หญิง
หลีเย่าเสียง - Wayne Lai ชาย
หลีเว่ย - Lee Wei ชาย
หลีเหม่ยเสียน - Kitty Lai หญิง
หลี่ซินเจี๋ย - Angelica Lee หญิง
หลี่ปิงปิง - Li Bing Bing หญิง
หลี่ยั่วถง - Carman Lee หญิง
หลี่ย่าหนาน - Leanne Li หญิง
หลี่หมิง - Leon Lai ชาย
หลี่หย่าเผิง - Li Ya Peng ชาย
หลี่ฮุ่ยอี้ - Koni Lui หญิง
หลี่เจียซิน - Michelle Reis หญิง
หลี่เชี่ยนนา - Gina Li หญิง
หลี่เซิ่ง - Li Sheng หญิง
หลี่เฟยเอ๋อ - Li Fei Er หญิง
หลี่เสี่ยวลู่ - Jacqueline Li หญิง
หลี่เสี่ยวหยาง - Li Xiao Ran หญิง
หลี่เหม่ยฉี - Maggie Q หญิง
หลี่เหลียงเหว่ย - Ray Lui ชาย
หวงจงเจ๋อ - Bosco Wong ชาย
หวงซิวเซิง - Anthony Wong ชาย
หวงอี้ - Huang Yi หญิง
หวงเซิ่งอี - Eva Huang หญิง
หวงเซียงอี้ - Stella Huang หญิง
หวงเย่อหัว - Felix Wong ชาย
หวังจึ - Wang Zi [Lollipop] ชาย
หวังจูหลิน - Wong Cho Lam ชาย
หวังฉวนอี - Kingone Wang ชาย
หวังซินหลิน - Cyndi Wang หญิง
หวังตงเฉิง - Jiro Wang [Fahrenheit] ชาย
หวังลี่หง - Wang Lee Hom ชาย
หวังสี่ - Wong Hei (Wang Xi) ชาย
หวังเฟย - Wang Fei หญิง
หวางหรั่วอี้ - Wang Ruo Yi หญิง
หวีซื่อมั่น - Charmaine Sheh หญิง
หาน เสี่ยว์ - Cecilia Han หญิง
หูเกอ - Hu Ge ชาย
หูเข่อ - Hu Ke หญิง
หูเหิงเอ๋อ - Myolie Wu หญิง
องเหม่ยหลิง - Barbara Yung หญิง
อันอี่เซวียน - Ady Ann หญิง
อาหลิน - A-Lin หญิง
อาเหว่ย - Ah Wei [Lollipop] ชาย
อิงไฉ่เอ๋อ - Cherrie Ying หญิง
อี้เหนิงจิง - Annie Yi หญิง
อู่หยงเหว่ย - Christine Ng หญิง
อู๋จินหยู - Sandra Ng หญิง
อู๋จุน - Wu Zun [Fahrenheit] ชาย
อู๋ฉีลี่ - Elaine Ng หญิง
อู๋ฉีหลง - Nicky Wu ชาย
อู๋เค่อฉวิน - Kenji Wu ชาย
อู๋เจิ่นอวี้ - Francis Ng ชาย
อู๋เจี้ยนหาว - Vanness Wu [F4] ชาย
อ๋าวฉ่วน - Ao Quan [Lollipop] ชาย
ฮั่วซือเยี่ยน - Huo Si Yan หญิง
ฮุ่ยอิงหง - Kara Hui หญิง
เกยหลุนเหมย - Guey Lun Mei หญิง
เกาหยวนหยวน - Gao Yuan Yuan หญิง
เคอโหยวหลุน - Alan Ke ชาย
เคิร์สเตน เริ่น - Kirsten Ren หญิง
เจสซิก้า ซี - Jessica Cambensy / Jessica C. หญิง
เจอรี่ เหยียน - Jerry Yan [F4] ชาย
เจิงข่ายซวน - Alice Tzeng หญิง
เจินจื่อตัน - Donnie Yen ชาย
เจิ้งจงจี - Ronald Cheng ชาย
เจิ้งจื่อเหว่ย - Eric Tsang ชาย
เจิ้งซิ่วเหวิน - Sammi Cheng หญิง
เจิ้งซีอี้ - Yumiko Cheng หญิง
เจิ้งอี้เจี้ยน - Ekin Cheng ชาย
เจิ้งเจียหยี - Carol Zheng หญิง
เจิ้งเจียอิง - Kevin Cheng ชาย
เจิ้นหยวนฉ้าง - Joe Cheng ชาย
เจียงฉินฉิน - Jiang Qin Qin หญิง
เจียงยั่วหลิน - Elanne Jiang หญิง
เจียงอี้ - Chiang Yi หญิง
เจียจิ้งเหวิน - Alyssa Chia หญิง
เจียนม่านชู - Jian Man Shu หญิง
เจียวเอินจิ้น - Vincent Jiao ชาย
เจี่ยชิง - Jia Qing หญิง
เจ้าเวย - Vicki Zhao หญิง
เฉินกวนซี - Edison Chen ชาย
เฉินกว้านหลิน - Chen Guan Lin ชาย
เฉินคุน - Aloys Chen ชาย
เฉินจื่อหาน - Chen Zi Han หญิง
เฉินฉู่เหอ - Baron Chen ชาย
เฉินป๋อหลิน - Wilson Chen ชาย
เฉินฝ่าร่า - Fala Chen หญิง
เฉินฝ่าหยง - Monica Chan หญิง
เฉินหมิ่นจือ - Sharon Chan หญิง