เหว่ยฉี - Jill Vidal

衛詩 (卫诗) / Wei Si
วันเกิด / วันก่อตั้ง
13 เมษายน 1982
หญิง