กุยหย่าเหลย - Gui Ya Lei

歸亞蕾 (归亚蕾)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
2 มิถุนายน 1944
หญิง