หวังตงเฉิง - Jiro Wang [Fahrenheit]

汪東城 (汪东城)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
24 สิงหาคม 1981
ชาย