จางอ้ายเจีย - Sylvia Chang

張艾嘉 / 张艾嘉
วันเกิด / วันก่อตั้ง
22 กรกฎาคม 1953
หญิง