ดันแคน ไหล - Duncan Chow

黎登勤
วันเกิด / วันก่อตั้ง
19 กันยายน 1978
ชาย