เจียงอี้ - Chiang Yi

將怡
วันเกิด / วันก่อตั้ง
12 พฤษภาคม 1977
หญิง