ยาโถว - Ya Tou

丫頭 (丫头)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
11 เมษายน 1988
หญิง