อิงไฉ่เอ๋อ - Cherrie Ying

應采兒 (应采儿)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
20 มิถุนายน 1983
หญิง