หูเข่อ - Hu Ke

胡可
วันเกิด / วันก่อตั้ง
8 ธันวาคม 1974
หญิง