หลินเหว่ยเฉิน - Gilbert Lam

林韋辰 / 林韦辰
วันเกิด / วันก่อตั้ง
6 กรกฎาคม 1962
ชาย