ฝางจู่หมิง - Jaycee Fong

房祖明, Fong Jo Ming, Fong Tsu Ming, Fang Zu Ming
วันเกิด / วันก่อตั้ง
3 ธันวาคม 1983
ชาย