ม่อเส้าชง - Max Mok

莫少聰
วันเกิด / วันก่อตั้ง
2 ธันวาคม 1960
ชาย