กงเอินน่า - Ella Koon

官恩娜 / Koon Yun Na (Guan En Na)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
9 กรกฎาคม 1979
หญิง