หยงจู่เอ๋อ - Joey Yung

容祖兒 (容祖儿) / Yung Jo Yee (Rong Zu Er)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
16 มิถุนายน 1980
หญิง