หยางอี้ - Tavia Yeung

楊怡 (杨怡)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
30 สิงหาคม 1979
หญิง