หูเกอ - Hu Ge

胡歌
วันเกิด / วันก่อตั้ง
20 กันยายน 1982
ชาย