ตี้หลุง - Ti Lung

狄龙 / Dik Lung
วันเกิด / วันก่อตั้ง
3 สิงหาคม 1946
ชาย