จงเจียซิน - Linda Chung

鍾嘉欣 / 钟嘉欣
วันเกิด / วันก่อตั้ง
9 เมษายน 1984
หญิง