Choi Won Suk - ชอย วอน ซอก

최원석 / Choi Won Suk (Choi Won Seok)
ชาย