เฮ่อจวินเสียง - Mike He

賀軍翔 (贺军翔)
วันเกิด / วันก่อตั้ง
28 ธันวาคม 1983
ชาย